İhale Yönetimi


  • Komisyon muhammen bedelin üzerindeki tüm teklifleri (birden fazla teklif verenlerin sadece en yüksek teklifi alınacak) en yüksek teklif fiyatı esasına göre sıralar. Dar bölge ihalesindeki otobüs sayısına ulaşılmışsa asıl liste oluşturulur.
  • İlk teklifler otobüs sayısını doldurmamış ise isteklilerin, önce 2. Teklifleri, yine istenen otobüs sayısına ulaşılmamışsa 3. Teklifler, sonra 4. Teklifleri (Yeterli sayıya ulaşana kadar devam eder.) dikkate alınarak teklifleri en yüksek fiyat esasına göre sıralanır ve otobüs sayısına ulaşan tekliflerle asıl liste tamamlanır.
  • Asıl listedeki tüm tekliflerin toplanıp asıl listedeki otobüs sayısına bölünmesiyle Dar Bölge Hat Kira Bedeli belirlenir. Bu bedel sözleşme bedeli olarak kabul edilir.
  • Komisyon asıl listenin %100’ü kadar yedek liste belirler. Yedek liste asıl listeye giremeyen en yüksek tekliflerden, (b) bendinde açıklanan usuller çerçevesinde belirlenecektir.
  • Tekliflerin eşit çıkması halinde teklif alındı belgesine bakılarak teklifin veriliş tarih ve saatine göre öncelik tanınacaktır.